Privatumo politika | Evitra


Privatumo politika

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums, interneto svetainės https://evitra.lt/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB Evitra LT (toliau – Evitra), įsikūrusi adresu Laisvės pr. 60, Vilnius, Lietuva tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų biure, Interneto svetainėje, Evitra socialinių tinklų paskyrose, susisiekę su mumis el. paštu arba telefonu, o taip pat kuriuos Evitra gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Mes galime rinkti šią informaciją:

Transporto nuomos paslaugų suteikimo ir transporto nuomos dokumentų administravimo tikslais Evitra tvarko duomenų subjekto, sudariusio su Evitra transporto nuomos paslaugų teikimo sutartį (toliau – Klientas), asmens duomenis: sutartyje esančius duomenis; sutartyje nurodytą transporto nuomos maršrutą. Šie duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti transporto nuomos sutartį ir (ar) pasirašyti transporto nuomos dokumentus.

Jūsų asmens duomenys transporto nuomos paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po Jūsų paskutinio duomenų nurodymo, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Evitra tvarko Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei Jūs, sudarydamas transporto nuomos paslaugų teikimo sutartį su Evitra, aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, Evitra teisėto intereso pagrindu, siekdamas susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir (ar) kitą informaciją apie Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informaciją apie renginius ir pan., tvarko Jūsų, kaip Kliento, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Evitra Jūsų asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų po Jūsų sutikimo gavimo. Tuo atveju, jei Evitra Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi teisinių paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu Evitra tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir (ar) motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums neišreiškus savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus kandidatų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu sudaroma sutartis.

3. Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Evitra, tiek nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

4. Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę. Mūsų sveitainėje laikinai nėra naudojami slapukai. Apie slapukų naudojimo pradžią informuosime mūsų interneto sveitainės naudotojus slapukų naudojimo sutikimo prašymu.

5. Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

– tinkle „Facebook“ – evitrafans, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

– tinkle „LinkedIn“ – UAB Evitra LT, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

– tinkle „Instagram“ – evitra.lt, ukrio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/519522125107875;

– tinkle „Youtube“ – evitralt, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/;

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

6. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Teisinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami nurodytiems asmenims teisinių paslaugų suteikimo tikslu: (i) teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai, arba (ii) užsienio šalies (valstybės) teisininkams partneriams ar specialios srities specialistams (pavyzdžiui, auditoriams, inžinieriams, turto vertintojams, bankininkams, vertybinių popierių makleriams, vertėjams ar pan.), kaip tai numatyta teisinių paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su Klientu, arba (iii) tretiesiems asmenims prieš kuriuos Klientas yra atstovaujamas, arba (iv) kitiems Duomenų valdytojo teisininkams ir (arba) personalui ar Duomenų valdytoją aptarnaujančiai įmonei ar asmenims, arba (v) trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, vertėjai, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai.

Kiekvienu atveju, jei Duomenų valdytojas perduoda Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo; (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones; (iii) laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal paminėtus (i) ir (ii) papunkčius.

7. Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

– pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

– reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

– reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

– reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;

– atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;

– prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

– pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

8. Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

– elektroniniu paštu info@evitra.lt

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

9. Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

10. Kaip su mumis susisiekti

Jei jums kilo klausimų ar pastabų dėl šių Privatumo politikoje aprašytų sąlygų, prašome į mus kreiptis šiais adresais ir telefonais: info@evitra.lt, +370 645 45 124.