Naudojimosi sąlygos | Evitra


Naudojimosi interneto svetaine sąlygos

1. Įžanga

Atsidarius bet kurias UAB Evitra LT (toliau – „Evitra“) Interneto svetaines ir jomis naudojantis taikomos šios teisinės naudojimosi interneto svetainėmis sąlygos (toliau – „Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygos“), mūsų Interneto svetainių privatumo politika, Slapukų naudojimo politika ir taikytini įstatymai.

2. Prieiga ir sutikimas

Atsidarę Interneto svetaines ir jose naršydami, jūs be jokių apribojimų ir išlygų sutinkate su šiomis Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygomis. Interneto svetainėmis ir jų paslaugomis galite naudotis tik, jei laikotės visų taikytinų įstatymų ir šių Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygų. Jeigu nesutinkate su šiomis Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygomis, nebenaršykite Interneto svetainėse. Evitra negarantuoja, kad jos Interneto svetainės ar bet koks jų turinys bus visada pasiekiamas ir teikiamas nenutrūkstamai. Prieiga prie mūsų Interneto svetainių leidžiama tik laikinai. Visas savo Interneto svetaines ar dalį jų galime laikinai sustabdyti, atšaukti, pakeisti arba jų nebeteikti be išankstinio įspėjimo. Nebūsime atsakingi jūsų atžvilgiu, jei dėl kokios nors priežasties negalėsite tam tikru metu ar laikotarpiu pasiekti mūsų Interneto svetainių. Negalime prisiimti atsakomybės už informaciją, kuri perduodama per Interneto svetaines, ir negalime garantuoti, kad bet kokia elektroninė prekyba ar komunikacija internetu yra visiškai saugi.

3. Interneto svetainių paskirtis

Interneto svetainėse skelbiamas turinys ir informacija yra teikiami siekiant informuoti besidominčius asmenis ir gali būti naudojami tik informaciniais tikslais. Informacija apie produktus ir paslaugas gali būti taikoma ribotiems geografiniams regionams ir rinkoms. Interneto svetainėse esanti nuoroda į produktą ar paslaugą nereiškia, kad toks produktas ar paslauga yra ir bus teikiama jūsų vietovėje.

4. Kaip jūs naudositės Interneto svetainėmis

Mūsų interneto svetainėmis galite naudotis tik teisėtais tikslais. Mūsų Interneto svetainėmis draudžiama naudotis: tokiu būdu, kuris pažeidžia bet kokį taikytiną įstatymą ar kitą teisės aktą; yra neteisėtas ar nesąžiningas arba jo tikslas ar poveikis yra neteisėtas ar nesąžiningas; tokiu būdu, kurio tikslas yra arba kuriuo siekiama kaip nors pakenkti nepilnamečiams; siekiant siųsti, sąmoningai ir tyčia gauti, įkelti, atsisiųsti, naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą, kuri neatitinka šių Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygų; perduoti ar pasirūpinti, kad būtų persiųsta bet kokia nepageidaujama ar neleistina reklaminė ar rinkodaros medžiaga ar bet kokie panašūs siūlymai (nepageidaujamas paštas arba šlamštas); sąmoningai ir tyčia perduoti kokius nors duomenis, siųsti ar įkelti medžiagą, kurioje yra virusų, Trojos arklių, šnipinėjimo programų, reklamos programų ar bet kokių kitų žalingų programų ar panašių programos kodų, kurių paskirtis – neigiamai paveikti ar kitaip kelti pavojų bet kokios kompiuterinės programinės ir techninės įrangos arba Interneto svetainių veikimui. Draudžiama mėginti neteisėtai jungtis prie Interneto svetainių, serverio, kuriame saugomos Interneto svetainės, arba bet kurio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, susijusios su Interneto svetainėmis. Jūs taip pat sutinkate neatgaminti, nedauginti, nekopijuoti ir neperparduoti jokios mūsų Interneto svetainių dalies, jei tai prieštarauja šių Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygų nuostatoms; neprisijungti prie mūsų Interneto svetainių neturint tam teisės, netrikdyti jokios mūsų Interneto svetainių dalies, įrangos ar tinklo, kuriame saugomos Interneto svetainės, jokios programinės įrangos, naudojamos mūsų Interneto svetainėms pateikti arba įrangos, tinklo ar programinės įrangos, kuri nuosavybės teise priklauso mums ar yra naudojama bet kokios trečiosios šalies, veikimo ir nedaryti pastariesiems žalos.

5. Atsakomybės apribojimas

Plačiausia įstatymų leidžiama apimtimi netaikoma jokia Evitra atsakomybė už žalą, kilusią dėl prisijungimo prie Interneto svetainių ir (arba) naudojimosi jomis, arba su tuo susijusi. Jokiomis aplinkybėmis Evitra nekyla atsakomybė už susijusius (angl. incidental), netiesioginius ar iš anksto aptartus (angl. consequential) nuostolius, negautą pelną, numatomas sutaupyti sumas, prarastus duomenis, nutrūkusį verslą, prarastą prestižą, trečiųjų asmenų reikalavimus, delspinigius ar baudinius (angl. punitive) nuostolius. Jei konkrečiau, Evitra neatsako už jokius nuostolius, patirtus ar sukeltus virusų, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą turtą dėl to, kad naudojote, atsidarėte ar atsisiuntėte kokią nors medžiagą iš Interneto svetainių. Jei nusprendžiate atsisiųsti medžiagą iš Interneto svetainių, tą darote savo rizika.

6. Nesuteikiamos garantijos

Nors Evitra deda pagrįstas pastangas siekdama užtikrinti, kad turinys ir informacija būtų tiksli ir atnaujinta, gali pasitaikyti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Interneto svetainių turinys ir duomenys yra teikiami „tokie kokie yra“ ir „kokie pasiekiami“ be jokių garantijų ar patvirtinimų. Plačiausia įstatymų leidžiama apimtimi Evitra atsisako suteikti ir neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų ar patvirtinimų, taip pat ir jokių garantijų dėl Interneto svetainių tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. Jei konkrečiau, Evitra neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų ar patvirtinimų dėl to, kad Interneto svetainių turinys ir informacija bus skelbiami tam tikru laiku, tiksliai, kokybiškai, bus išsamūs ir apskritai bus paskelbti. Taip pat Evitra neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų ar patvirtinimų dėl to, kad Interneto svetainės bus techniškai pasiekiamos, tinkamos kokiam nors tikslui ar be trūkumų. Taip pat Evitra neteikia jokių garantijų ar patvirtinimų, kad naudodami Interneto svetainėse paskelbtą turinį ir informaciją, nepažeisite trečiųjų asmenų teisių.

7. Intelektinės nuosavybės teisių išlaikymas

Interneto svetainių ir jų turinio apsauga pagal autorių teisių ir kitus įstatymus yra išlaikoma (lieka galioti). Evitra yra visos su Interneto svetainėmis ir jose skelbiama medžiaga susijusios intelektinės nuosavybės savininkė ar licencijos turėtoja. Interneto svetainėse esantys kūriniai, prekių ženklai, logotipai, paslaugų ženklai ir įmonių pavadinimai yra registruoti ir saugomi autorių teisių įstatymais bei sutartimis visame pasaulyje. Prieiga prie Interneto svetainių nesuteikia teisės kopijuoti ar naudoti kokią nors Evitra intelektinę nuosavybę. Bet koks neteisėtas Interneto svetainėse skelbiamo turinio, darbų ar informacijos panaudojimas ir neteisėtas bet kurios Interneto svetainių dalies atgaminimas, pakartotinis perdavimas ar kitoks panaudojimas gali pažeisti Evitra ar trečiųjų asmenų autorių teises, prekių ženklus, privatumą, viešo paskelbimo ar kitas teises ir yra draudžiamas. Be Evitra leidimo negalite naudoti jokios Interneto svetainių turinio dalies komerciniais tikslais. Atgaminimo ir pakartotinio perdavimo prašymus galima siųsti į info@evitra.lt.

8. Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų Interneto svetainėse gali būti trečiųjų asmenų turinio ar nuorodų į kitas interneto svetaines. Evitra nekontroliuoja tokių interneto svetainių ir trečiųjų asmenų interneto svetainėse jūs lankotės savo rizika. Nuorodos į kitas interneto svetaines mūsų Interneto svetainėse pateikiamos tik jūsų informavimo ir patogumo dėlei. Evitra nėra patikrinusi jokių trečiųjų asmenų interneto svetainių ir tokių interneto svetainių, kuriose yra nuorodų į mūsų Interneto svetaines. Evitra neatsako už jokį turinį, esantį tokiose interneto svetainėse, kurios yra už mūsų Interneto svetainių ribų, ar bet kokiose interneto svetainėse, kurios su mūsų Interneto svetainėmis yra susietos nuorodomis. Evitra neatsako už tai, kad tokios išorinės interneto svetainės ir ištekliai bus pasiekiami, ir nereiškia savo pritarimo jokiam tokiose interneto svetainėse esančiam turiniui, produktams ar kitai medžiagai ir nėra už juos atsakinga. Kadravimas, gilusis susiejimas, duomenų ištraukimas (angl. scraping) ir pan. Interneto svetainių atžvilgiu draudžiamas ir Evitra už tokius veiksmus neatsako. Išsamesnės informacijos ieškokite Interneto svetainių privatumo politikoje.

9. Interneto svetainių privatumo politika

Apskritai internetas nėra saugi aplinka. Jūs patvirtinate, kad suprantate, jog internetas yra atviras tinklas ir jį pasiekti gali bet kas. Su asmens duomenimis Evitra elgiasi laikydamasi taikytinų duomenų apsaugos įstatymų. Išsamesnės informacijos ieškokite Interneto svetainių privatumo politikoje.

10. Slapukų naudojimo politika

Slapukais mes renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Interneto svetainėmis. Išsamesnės informacijos apie slapukus ir jūsų pasirinkimą arba sutikti, kad jie būtų naudojami, arba juos išjungti, rasite mūsų Slapukų naudojimo politikoje.

11. Specialiosios naudojimosi sąlygos

Prieigai prie tam tikrų Interneto svetainių puslapių ar dalių ir jų naudojimui gali būti taikomos specialiosios naudojimosi sąlygos. Skirtingos sąlygos taikomos papildomai prie kitų. Esant prieštaravimų, specialiosios naudojimosi sąlygos yra viršesnės už šias Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygas.

12. Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygų pataisytos redakcijos

Evitra gali bet kaip, bet kada, dėl bet kokios priežasties ir be išankstinio pranešimo, savo nuožiūra, pakeisti, papildyti, išbraukti ar kitaip atnaujinti šis Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygas. Jūs sutinkate su tokiais pakeitimais ir, naudojantis Interneto svetainėmis, jums taikytinos naujos redakcijos Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygos.

13. Pažeidimo pasekmės

Sužinoję, kad pažeidėte šias Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygas, galime nedelsdami imtis taisomųjų veiksmų, pvz., neleisti jums naudotis Evitra siūlomomis paslaugomis, taip pat bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo pašalinti iš Interneto svetainių bet kokią jūsų paskelbtą informaciją, duomenis ir turinį. Jei dėl jūsų pažeidimo patyrėme žalos, galime, išimtine savo nuožiūra, siekti išieškoti tokią žalą iš jūsų.

14. Taikytina teisė ir jurisdikcija

Pagal privalomas teisės aktų nuostatas bet kokiam naudojimuisi Interneto svetainėmis ir visiems iš to kylantiems arba su tuo susijusiems teisiniams ginčams išimtinai taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jie priklauso išimtinei Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.

15. Kaip su mumis susisiekti

Jei jums kilo klausimų ar pastabų dėl šių Naudojimosi interneto svetainėmis sąlygų, prašome į mus kreiptis šiais adresais ir telefonais: info@evitra.lt, +370 645 45 124.